Aktivistiopettaja muutosagenttina

Tämä teksti perustuu Bree Picowerin tutkimusartikkeliin Teacher Activism: Enacting a Vision for Social Justice (2012).

Opettaja-aktivismi – Mitä se on?

Picower esittelee tutkimuksessaan opettaja-aktivismin olevan sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen pyrkivää toimintaa, jota opettajat edistävät sekä luokkahuoneiden sisällä että niiden ulkopuolella. Toiminnan perusteena olevat teoriasuuntaukset voivat vaihdella suuresti, mikä voi potentiaalisissa opettaja-aktivisteissa synnyttää myös hämmennystä siitä, miten ja mitä tavoitteita kohti toimintaa tulisi rakentaa. Picowerin mukaan aktivismia tulisi aina siirtää teoriasta myös käytäntöön, sillä ongelmat eivät korjaannu yksin niitä teoretisoimalla.

Opettaja-aktivismi sitoutuu Picowerin tutkimuksessa kolmeen tekijään.

1. Ensimmäinen ”sitoumus” pitää sisällään ymmärryksen todellisuuden ongelmakohdista ja opettajan vaikutusmahdollisuuksista todellisuuden ongelmien korjaamisessa. Ilman sisäista paloa tai vakaumusta  on opettajan vaikea motivoida itseään ja opiskelijoitaan kamppailemaan paremman ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

2. Toinen ”sitoumus” johtaa opettajan antamaan opiskelijoilleen toiminnallisia valmiuksia tässä kamppailussa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi opiskelijoiden itsetuntemuksen ja kriittisen toimijuuden vahvistamista tai demokraattisten mallien lisäämistä luokkahuonetyöskentelyyn.

It means teaching … [students] about the world as it is and how they can be part of changing the world to be more the way … they would want the world to be. [Teaching students] to think about their situation in the world and their experiences and their family’s experiences and what’s right about that and what’s wrong about that and how those things can be changed.

3. Kolmannessa ”sitoumuksessa” on kyse opettajan sitoutumisesta vääryyksien korjaamiseen omakohtaisen toiminnan avulla yhdessä muiden samalla tavoin kokevien kollegojen kanssa. Erityisen suuresti tämän tulisi näkyä opetuksen rakenteellisten vääristymien korjaamisessa.

Picowerin tutkimus tuo esiin tarpeen keskustella siitä, mikä on tulevaisuuden opettajan profiili ja opettajankoutuksen rooli ja onnistuminen tämän profiilin määrittämisessä.  Se, millä tavoin opettajat omaa aktivismiaan aktualisoivat, ei ole standardoitua. Edellä mainitut sitoumukset kuitenkin yhdistävät, ja luovat perustaa visiolle tulevaisuuden opettajasta muutosagenttina, jossa yhdistyvät ymmärrys, toiveikkuus ja toiminta.

Advertisement