Opetan lukiossa reaaliaineista filosofiaa, psykologiaa ja ev.lut.uskontoa, tarvittaessa myös elämänkatsomustietoa. Täällä selvennän omaa opetusfilosofiaani ja käytännön opetusratkaisuja pitämilläni kursseilla.


Opetukseni lähtökohdat ja tavoitteet

Työssäni pyrin luomaan selkeitä, johdonmukaisia ja koherentteja opetuskokonaisuuksia, joissa toteutuisi monipuolinen ja virikkeellinen oppiminen, oikeudenmukainen oppimisen arviointi ja opiskelijoiden aktiiviseen ja kriittiseen toimijuuteen sekä itseohjautuvuuteen kannustaminen.

Pidän tärkeänä, että opiskelijat saavat koulusta kattavat tiedonhankinnan valmiudet ja hyvät edellytykset ihmisenä kasvuun ja kehittymiseen, ja omaksuvat myönteisen suhtautumisen uuden oppimiseen.

Käytän kursseillani Googlen palveluja. Niistä tärkeimmät lienevät Google Classroom ja pilvipalvelu Google Drive ja siihen integroidut ohjelmistot, etunenässä Google Sites. Esittämistyökaluna käytän luokkaopetuksessa maksullista Pear Deck -palvelua sekä sekalaista kokoelmaa erilaisia verkkotyökaluja. Verkkotyökalujani olen listannut linkin taakse.

Opetustyökalut


Oppikirjat

Opetuksessani on käytössä seuraavat kirjasarjat:

Filosofia. Idea. Otava.

Uskonto. Valo. Otava.

Psykologia. Motiivi. Sanomapro.


Yksilöllinen oppimispolku 

Olen laatinut kullekin kurssille oman toteutuksen, joka ensimmäisten pakollisten kurssien (UE1, FI1 ja PS1) osalta noudattaa yhtäläistä kaavaa. Nämä kurssit on rakennettu yksilöllisen oppimispolun ajatusta mukaillen.

Yksilöllinen oppimispolku muodostuu opiskelijan tavoitteenasettelusta, oppimisen henkilökohtaisesta seurannasta ja jatkuvasta itse- ja vertaisarvioinnista.


Miksi yksilöllinen oppimispolku?

 • uuden opetussuunnitelman 2016 painopisteet

opetuksen näkökulma

 • oman työn uudistaminen ja työssä jaksaminen
 • heikosti motivoituneiden ja pärjäävien opiskelijoiden huomiointi
 • opetusresurssien optimointi
 • arvioinnin uusi suunta

opiskelijan näkökulma

 • opiskelun yksilöllinen rytmittäminen
 • oman tavoitetason asettaminen
 • opiskelumotivaation ylläpitäminen
 • vaihtoehtoisen oppimistavan tarjoaminen

Kurssien UE1, FI1 ja PS1 toteutus 

Seuraavassa esitän kurssien toteutuksen osiin purettuna:

OSA 1 – Henkilökohtainen opintosivusto

Opiskelija rakentaa itselleen henkilökohtaisen opintosivuston Google Sites -palvelulla. Hän kustomoi sivut mieltymystensä mukaisiksi. Sivut palvelevat opiskelijaa kaikilla kursseilla niiden toteutuksesta riippumatta.

Ks. esimerkki opintosivustosta.

Opintosivustolle opiskelija lisää kursseilla tekemänsä työt. Käsittelyssä olevien kurssien osalta tämä tarkoittaa seuraavia töitä: kurssitehtävät ja kurssiprojekti. Opettaja pystyy seuraamaan töiden edistymistä reaaliaikaisesti.

OSA 2 – Kurssitehtävät

Kukin kurssi pitää sisällään sarjan kurssitehtäviä, jotka on jaettu kuudelle opetusviikolle. Tehtäviä on kultakin viikolta yhteensä 9, joista opiskelija voi valita oman tavoitetasonsa mukaisesti joko 5, 7 tai kaikki 9. Tehtävät vastaavat seuraavia arvosanaluokkia: 5 = 5-6, 7 = 7-8, 9 = 9-1o. Alemman tason tekemättömiä tehtäviä voi kompensoida ylemmän tason tehtävillä.

Kurssitehtävät sisältävät erilaisia tehtävätyyppejä. Osa tehtävistä tukeutuu suoremmin oppikirjaan ja sen teksti- ja kuva-aineistoihin, osassa taas opiskelijaa edellytetään etsimään tietoa myös vaihtoehtoisista lähteistä. Tehtävissä pyritään monipuolisuuteen myös toteutuksen osalta. Tehtävät vaikeutuvat loppupäässä vihreästä sinisen kautta punaiseen edettäessä.

OSA 3 – Kurssiprojekti

Kurssiprojekti sisältää sarjan vaihtoehtoisia projekteja, joista opiskelija valitsee yhden oman kiinnostuksensa mukaan. Kurssiprojektit vaihtelevat kursseittain. Kurssiprojektin avulla pyritään syventymään yhteen kurssin erityisaihepiireistä. Ohessa esimerkit kurssiprojekteista:

FI1-kurssiprojekti

UE1-kurssiprojekti

PS1-kurssiprojekti

OSA 4 – Itse- ja vertaisarviointi

Kunkin kurssin aluksi opiskelija täyttää kurssinaloituslomakkeen, jonka avulla hän täsmentää kurssia koskevia tavoitteitaan. Kurssin aikana opiskelija täyttää henkilökohtaista oppimista kartoittavaa arviointilomaketta, johon on listattuna kaikki kurssin kannalta keskeiset oppimistavoitteet. Tämä lomake muodostaa pohjan kurssin loppuarviolle.

Kurssin aikana opiskelijat antavat palautteen kuuteen toisen opiskelijan laatimaan vastaukseen ennalta määritetyistä kurssitehtävistä. Palautteenanto tapahtuu erikseen sille rakennetussa vastausympäristössä. Ohessa kurssin arviointia tukevat arviointitaulukot:

FI1-arviointitaulukko

UE1-arviointitaulukko

PS1-arviointitaulukko

OSA 5 – Tasonmittaustestit

Saadakseen kurssista hyväksytyn arvosanan tulee opiskelijan läpäistä kolme tasonmittaustestiä, jotka korvaavat perinteisen päättökokeen. Tasonmittaustestit pidetään kahden viikon välein ja niissä mitataan kurssin keskeisiä sisältöjä.

Tehtävät tasonmittaustesteissä pitävät sisällään 4-5 tehtävää, joihin opiskelija ehtii vastaamaan yhden oppitunnin (45 min) sisällä. Tehtävät sisältävät sekä monivalintatehtäviä, aineistopohjaisia tehtäviä, esseetehtäviä että tiedon soveltamista edellyttäviä pohdintatehtäviä.

Tasonmittaustestit on pisteytetty 0-20. Kustakin testistä tulee saada vähintään 5 pistettä, jotta kurssin voi saada hyväksytysti läpäistyä. Yhteensä pisteitä voi saada 60. Tämän pistemäärän olen skaalannut numeroarvosanoiksi.

OSA 6 – Kurssiarviointi

Opiskelijan kurssiarviointiin vaikuttavat kurssitehtävät, kurssiprojekti, henkilökohtainen arviointilomake ja tasonmittaustestit yhdessä. Opiskelijan oma arvio kurssin etenemisestä ja sisältöjen oppimisesta vaikuttaa olennaisella tavalla kurssin loppuarvioon. Kurssin lopuksi opettaja käy opiskelijan kanssa arviointikeskustelun, minkä jälkeen arvosana siirretään rekisteriin.

Esimerkkiarviointi:arviointi

OSA 7 – Kurssin viikkotason juoksutus

Viikon viisi oppituntia jakautuvat seuraavalla tavalla. Ensimmäiset kaksi tuntia (2 x 45 min) käytetään opettajajohtoiseen viikon aihepiirien läpikäymiseen, opettajan valitsemalla menetelmällä. Yksi tunti (45 min) viikossa on resurssitunti, jolloin on mahdollista antaa tietoteknistä tukea, syventää viikon aihepiirejä (esim. dokumenttien katsominen, oppimispelit, pienryhmäkeskustelut ja väittelyt) tai tarttua ajankohtaisteemoihin. Viikon kaksi viimeistä tuntia (2 x 45) on korvamerkitty kursitehtävien tekoa varten; opettajan rooli on opastaa tehtävien teossa, mikäli tarvetta ilmenee.

Esimerkkiviikon ohjelma:

Maanantai (2 x 45 min): opetus ja pienryhmätuokiot aiheesta Kokeellinen tutkimus

Keskiviikko (45 min): dokumentti psykologiseen tutkimukseen liittyen

Torstai (2 x 45 min): kurssitehtävä-tunnit; opettajan rooli ohjata ja auttaa ongelmatilanteissa

OSA 8 – Kurssimuistiinpanot

Kunkin kurssin muistiinpanot löytyvät Versal.com-sivustolle laadituilta kurssialustoilta kuvineen ja lisämateriaaleineen. Muistiinpanot ovat oppilaiden käytettävissä myös opintojen jo päätyttyä.


Opiskelijapalaute

PS1

”Pidin kurssin toteutuksesta. Kurssilla oli tarpeeksi opettajajohtoista opetusta ja itsenäistä työskentelyä.” 

”Kurssi oli kiinnostava ja miellyttävä, itsenäinen työskentely oli mielestäni kivaa ja testit olivat sopivia haastavuudeltaan.”

”Erittain mielenkiintoinen kurssi. Innostus psykologiaan kasvoi valtavasti. Kiitos!”

FI1

”Kurssi oli mielenkiintoinen ja tunnit olivat tosi kivoja. Kurssi on kuitenkin melko työläs ja se vaatii aikaa, sillä tehtävät ovat pitkiä ja niihin tulee pitkät vastaukset sillä niitä tulee mietittyä kauan.”

”Kurssilla olisi voinut käydä myös joitakin haastavia kurssitehtäviä läpi, mutta muuten kurssi oli hyvä.”

”Mielestäni kurssi oli hyvin järjestetty ja kiinnostava :)”

UE1

”Hyvin suunniteltu kurssi ja arvostan toteutustapaa, oppilaan täytyy vain osata ottaa itseään niskasta kiinni ja tehdä tarvittavat työt kurssin eteen.”

”Tehtävien tekemisen aloittaminen oli välillä vaikeaa, mutta uskon että tälläinen itsenäinen suorittaminen kyllä kehittyy ajan myötä.”

”Kurssi oli hyvä ja jäi hyvä maku opetuksesta ja sen onnistumisesta! :)”

Kurssi teetti enemmän töitä, kun mikään muu kurssi toistaiseksi lukiossa. Työmaa tuli kuitenkin valmiiksi, ja havaitsen huomattavia tuloksia omassa uskonnollisessa yleissivistyksessäni.”

”Loistavasti tehty, huomas kans, että vastuu opiskelusta on siirtynyt itselleen ja sen eteen täytyy tehdä niitä töitä.”

Rakentavaa palautetta löytyi muun muassa:

 • kurssitehtävien paljoudesta ja vaikeustasosta
 • omatoimisuuden määrästä
 • tietoteknisistä vaatimuksista
 • perinteisen opetuksen vähyydestä

Muut kurssit löytyvät seuraavien linkkien takaa:

Filosofia

Psykologia

Uskonto

Advertisement